Drosjeutvalget – et offentlig utvalg

Regjeringen har i mai 2022 oppnevnte et offentlig utvalg som skal se på drosjereguleringen i et helhetlig perspektiv.

Utvalget skal blant annet vurdere ulike tiltak for å sikre et godt drosjetilbud i hele landet, særlig for grupper som er avhengig av drosje. Det skal blant annet vurdere behovsprøving, driveplikt, enerettsystemet og sentraltilknytningsplikt, og hvilke krav som skal stilles til aktørene i næringen, inkludert løyvehavere og sjåfører. Utvalget skal vurdere behovet for samordning av tilbudet i enkelttur- og kontraktsmarkedet, og samordning mot kollektivtransport. Utvalget skal også vurdere hvilke krav som skal stilles for å sikre en seriøs drosjenæring som gir trygghet for kundene, gode arbeidsforhold og hvit økonomi i næringsvirksomheten, og tiltak for å sikre kontroll og tilsyn med næringen.

Utvalget skal gjøre en helhetlig vurdering av drosjereguleringen, og må i den forbindelse vurdere spørsmål knyttet til fastsettelse av pris og skattemessige forhold.

Utvalget skal vurdere om det er behov for å sette flere krav til taksametersystemet og bestillingssystemet for drosjer.

En viktig del av arbeidet vil være å vurdere hvordan vi kan få en mer velfungerende drosjenæring som gir et godt tilbud til kunder over hele landet, uten at dette er i strid med EØS-avtalen.

For å få alle hensyn på bordet og legge til rette for en felles problemforståelse er utvalget satt sammen av 12 eksperter fra både akademia og partsrepresentanter. Det er lagt opp til at arbeidet vil ta ett år.