Drosjeutvalget – et offentlig utvalg

Regjeringen har i mai 2022 oppnevnte et offentlig utvalg som skal se på drosjereguleringen i et helhetlig perspektiv.

Utvalget skal blant annet vurdere ulike tiltak for å sikre et godt drosjetilbud i hele landet, særlig for grupper som er avhengig av drosje. Det skal blant annet vurdere behovsprøving, driveplikt, enerettsystemet og sentraltilknytningsplikt, og hvilke krav som skal stilles til aktørene i næringen, inkludert løyvehavere og sjåfører. Utvalget skal vurdere behovet for samordning av tilbudet i enkelttur- og kontraktsmarkedet, og samordning mot kollektivtransport. Utvalget skal også vurdere hvilke krav som skal stilles for å sikre en seriøs drosjenæring som gir trygghet for kundene, gode arbeidsforhold og hvit økonomi i næringsvirksomheten, og tiltak for å sikre kontroll og tilsyn med næringen.

Utvalget skal gjøre en helhetlig vurdering av drosjereguleringen, og må i den forbindelse vurdere spørsmål knyttet til fastsettelse av pris og skattemessige forhold.

Utvalget skal vurdere om det er behov for å sette flere krav til taksametersystemet og bestillingssystemet for drosjer.

En viktig del av arbeidet vil være å vurdere hvordan vi kan få en mer velfungerende drosjenæring som gir et godt tilbud til kunder over hele landet, uten at dette er i strid med EØS-avtalen.

For å få alle hensyn på bordet og legge til rette for en felles problemforståelse er utvalget satt sammen av 12 eksperter fra både akademia og partsrepresentanter. Det er lagt opp til at arbeidet vil ta ett år.

Overlevering av NOU del I

Den 30. juni 2023 mottok samferdselsministeren første del av Drosjeutvalgets utredning. Utvalget har fått i oppdrag å vurdere hvordan Stortingets anmodning til regjeringen om å gjeninnføre sentraltilknytningsplikt, driveplikt og antallsregulering kan følges opp. I denne første delutredningen foreslår utvalget å innføre sentraltilknytningsplikt for løyvehavere. I tillegg foreslår utvalget at sentralene får en begrenset driveplikt.

Les pressemelding om overleveringen

Les Drosjeutvalgets delutredning

Høring av delutredningen – høringsfrist 11. september 2023

Nytt medlem i Drosjeutvalget

Rita Kilvær er oppnevnt som et nytt medlem av Drosjeutvalget og skal være med i arbeidet med levering av NOU del II. Rita Kilvær er utdannet jurist og har arbeidet i justissektoren i en rekke år blant annet som regiondirektør i Kriminalomsorgen region sør og politimester i Telemark. Hun arbeider nå som administrerende direktør i Pasientreiser HF som er et nasjonalt felleseid helseforetak som i samarbeid med 17 helseforetak har ansvar for pasientreiseordningen. Pasientreiser organiserer tett opp mot 4 millioner reiser årlig hvorav reise med drosje utgjør over 90 % av reisene.