Mandat

Vurdering av tiltak i drosjenæringen

Utvalget skal blant annet vurdere ulike tiltak for å sikre et godt drosjetilbud i hele landet, særlig for grupper som er særlig avhengig av drosje. Utvalget skal også vurdere hvilke krav som skal stilles for å sikre en seriøs drosjenæring som gir trygghet for kundene, gode arbeidsforhold og bidrar til hvit økonomi, og tiltak for å sikre kontroll og tilsyn med næringen. Utvalget skal vurdere om det er behov for å sette flere krav til taksametersystemet og bestillingssystemet for drosjer herunder om det  er behov for ytterligere tiltak for å sikre tilstrekkelig informasjon for å fastsette skattegrunnlag og sikre GNSS-sporing i drosjer.

Se mandat her.

Rammer og organisering.

Arbeidet skal gjennomføres innenfor rammene Samferdselsdepartementet stiller til rådighet.

Utvalget kan se hen til hvordan tilsvarende problemstillinger er behandlet i sammenlignbare land. Eventuelle ønsker fra utvalget om endringer i mandatet, må avklares med departementet.

Samferdselsdepartementet sørger for sekretariat til utvalget.

Utvalgets mandat ble justert ved Samferdselsdepartementets brev av 11. desember 2022 og 26. april 2023 på bakgrunn av anmodningsvedtak fra Stortinget. Nevnte justeringer i mandatet medfører at utvalget ikke vil levere en NOU som dekker hele mandatet i 2023, da det skal levere delinnstillinger til ulike tidspunkt.