Mandat

Vurdering av tiltak i drosjenæringen

Utvalget skal blant annet vurdere ulike tiltak for å sikre et godt drosjetilbud i hele landet, særlig for grupper som er særlig avhengig av drosje. Utvalget skal også vurdere hvilke krav som skal stilles for å sikre en seriøs drosjenæring som gir trygghet for kundene, gode arbeidsforhold og bidrar til hvit økonomi, og tiltak for å sikre kontroll og tilsyn med næringen. Utvalget skal vurdere om det er behov for å sette flere krav til taksametersystemet og bestillingssystemet for drosjer herunder om det  er behov for ytterligere tiltak for å sikre tilstrekkelig informasjon for å fastsette skattegrunnlag og sikre GNSS-sporing i drosjer.

Se mandat her.

Rammer og organisering.

Arbeidet skal gjennomføres innenfor rammene Samferdselsdepartementet stiller til rådighet.

Utvalget kan se hen til hvordan tilsvarende problemstillinger er behandlet i sammenlignbare land. Eventuelle ønsker fra utvalget om endringer i mandatet, må avklares med departementet.

Samferdselsdepartementet sørger for sekretariat til utvalget.

Utvalget skal overlever en NOU til departementet innen september 2023.